Mozart és családja pozsonyi látogatásának 260. évfordulója

Híres pozsonyiak
2022 12 17.

Leopold Mozart 1762 elején indult első, müncheni koncertútjára csodagyerekeivel, Marie Annával (11) és Wolfgang Amadeusszal (6) (amiről csupán Marie Anna Friedrich Schlichtengrollnak adott válaszaiból tudunk). A család ugyanennek az évnek az őszén a Habsbursg Birodalom fővárosába, Bécsbe utazott. 1762. október 6-án érkeztek a császárvárosba, ahonnan december 31-én távoztak – közben azonban december 11. és 24. között Magyarország fővárosában, Pozsonyban tartózkodtak.

A Wolfgang Amadeus Mozart egyetlen pozsonyi (és egyúttal egyetlen magyarországi) látogatásával kapcsolatos elsődleges forrásként atyja, Leopold Mozart levelei szolgálnak, amelyeket barátjának, Lorenz Hagenauernek írt Salzburgba, illetve Johann Jakob Lotter könyvkiadónak Augsburgba. Később maga a 17 éves Wolfgang Amadeus Mozart is írt egy levelet nővérének, Maria Anna Mozartnak.

Mozart egy 1763-as festményen, amint a Mária Terézia által a gyerekeknek ajándékozott ruhákban pózol (forrás: Wikipédia)

(Zdroj: Wikimedia Commons)

 

  1. kép: Mozart egy 1763-as festményen, amint a Mária Terézia által a gyerekeknek ajándékozott ruhákban pózol (forrás: Wikipédia)

A pozsonyi látogatással kapcsolatos idézetek a Mozart kulturális örökségét őrző és népszerűsítő Stiftung Mozarteum Salzburg honlapján közzétett levelekből származnak. Forrás: Mozart Briefe und Dokumente – Online-Edition, herausgegeben von der Internationalen Stiftung Mozarteum, Salzburg (https://dme.mozarteum.at/briefe-dokumente/online-edition/, cit. 2022. nov. 20.)

(az eredeti idézetek németül a www.pressburgerkipferl.sk honlapon közzétett cikkben olvashatók)

 

 

Tudnia kell, hogy már három hete izgatottan várjuk, hogy a Boldogságos Szűz Mária Szeplőtelen Fogantatásának ünnepe után Pozsonyba induljunk. Ez a késztetés még erősebbé vált most, amikor a császár születésnapja alkalmából rendezett nyilvános lakomán Magyarország legnagyobb előkelőségeivel beszélgettünk. Holnap tehát Pozsonyba megyünk, de nem szándékozom nyolc napnál tovább ott maradni. Von Wallau úr maga akar erről írni az udvarnak; ő maga vállalta: különben azonnal elmentem volna. Nem tudom ugyanis, hogy lesz-e ekkora profitom Pressburgban.

 

 

Homo proponit, Deus disponit. Huszadikán szándékoztam elindulni Pozsonyból és 26-án elhagyni Bécset, hogy szilveszterre Salzburgba érkezzek. Tizenkilencedikén azonban szokatlan fogfájást kaptam. Mint mondom: számomra szokatlan fogfájás volt, hiszen az egész felső fogsorom fájt, amely egyébiránt sértetlen és egészséges. Éjjel az egész arcom feldagadt, másnapra pedig már úgy festettem, akár egy igazi harsonás (megj.: Passauer Tölpel figurája); olyannyira, hogy a hozzám látogatóba érkező Winckler hadnagy (az udvari dobos testvére) azt hitte, elvétette a szobát, mert nem ismert meg. Ebben a szomorú helyzetben azzal kellett vigasztalódnom, hogy a szokatlanul kemény tél miatt amúgy is fogságba estünk; mert a repülőhidat kiemelték, és csak kis csónakokkal […] mint mondom, csak kis csónakokkal, és még úgy is csak veszélyesen lehetett postacsomagot átjuttatni a Dunán, a postásnak pedig parasztlovon kellett továbbmennie. Ezért arra a hírre kellett várnom, hogy befagyott a kisebb vizű Mark vagy March (megj.: a Morva folyó). Így hát szenteste napján reggel fél tízkor búcsút vettem Pozsonyból, és este fél tízkor, egy nagyon különös utazás után megérkeztem bécsi szállásunkra. Nem utaztunk túl kényelmesen, mert az út fagyott volt ugyan, de hihetetlenül hepehupás, tele mély gödrökkel és árkokkal; a magyarok ugyanis nem csinálnak utat. Ha nem egy jól felfüggesztett kocsit veszek Pozsonyban, akkor útközben biztosan odaveszett volna néhány bordánk. Mivel egészségesen akartam Bécsbe jutni, kocsit kellett vennem. Ugyanis egész Pozsonyban nem lehetett négyüléses zárt kocsit találni egyetlen vidéki kocsisnál sem. Ez a darab egy városi kocsisé volt, de a városi kocsisok nem mehetnek vidékre, csak két lóval néhány órára.

Bécsbe érkezvén, szobalányunk azzal várt, hogy Kinsky grófnő (Maria Theresia Kinsky, szül. Rofrano, Leopold Kinsky özvegye) mindennap érdeklődött, hogy megérkeztünk-e már. Karácsony első napján felkerestem, és megtudtam tőle, hogy nehezen várt minket, még a Daun tábornagy tiszteletére rendezni kívánt vendégséget is elhalasztotta, aki meg akart ismerni minket. Ezt végül hétfőn tartotta meg.

 

  • Leopold Mozart 1763. febr. 17-i keltezésű levele Johann Jakob Lotterhez:

https://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=605

 

Pozsonyban is töltöttünk 13 napot, ahol vettem egy jó utazókocsit, hogy a hideg évszakban kényelmesebben tudjunk hazautazni.

 

 

Greibich úr, akit Pozsonyban ismertünk meg, majd Bécsben is találkoztunk vele, szintén számos teendővel bízott meg

Maria Anna Mozart (1751–1829) (forrás: Wikipédia)

 

Mozart halála után nővére, Maria Anna Mozart, Berchtold zu Sonnenburg felesége 1792-ben válaszolt Friedrich Schlichtengroll (Mozart első életrajzírója) kérdéseire. Az alábbi idézet a következő kötetből származik: Mozart. Briefe und Aufzeichnungen. Gesamtausgabe. Band IV: 1787–1857, 186. o.

Mivel a gyermekek egyre magasabb szinten zongoráztak, a Mozart család 1762. szeptember 18-án Passaun és Linzen keresztül Bécsbe utazott. Érkezésük után néhány nappal a két gyermek a császári udvarban mutatta be tudását. Pozsonyban is tettek egy rövid kirándulást, majd 1763 januárjában visszatértek Salzburgba.

A látogatás részleteiről, a Mozart család tartózkodási helyéről és a gyermekek feltételezett fellépéséről egyelőre nem rendelkezünk forrásokkal. A Pressburger Zeitung csak két évvel később, 1764-ban kezdte meg megjelenését.

A Pálffy-palota falán, a Ventur utca (Ventúrska) 10. szám alatt egy 1959-ben készült emléktábla (Ján Rybárik, Ervín Staník és Ivan Strelko alkotása) látható. Ez a palota Pálffy (II.) Lipót tüzértábornoké (1716–1773) volt. Az esetleges Mozart-koncertnek azonban jóval valószínűbb helyszíne lehetett a Vár úti (Zámocká) Pálffy-palota, illetve annak kerti terme.

Az 1959-ben készült emléktábla a Ventur utca 10. szám alatti Pálffy-palotán (fotó: Robert Hofrichter)

 

Daniel Hupko és Viera Obuchová következő cikkéből: „Pálffyovský seniorátny dom a palác Štefana Pálffyho v Bratislave. História a súvislosti”. In: Zborník Múzea mesta Bratislavy XXIV, 2012, 84. o.: „Pálffy Pál palotáját feltehetően a legidősebb fiú, Pálffy Miklós kapta meg a primogenitúra elve alapján, akit a család bécsi, Josephsplatz 2. szám alatti palotájának tulajdonosaként is ismerünk. Miklós öccse, Lipót a jelenlegi Ventur utcában álló saját palotáját használta pozsonyi tartózkodásai alatt.”

A Mozart család 1762. október 11-én, Bécsben, a Colloredo birodalmi alkancellárnál rendezett koncerten megismerkedett Pálffy (VIII.) Miklós magyar királyi udvari kancellárral és országbíróval (1710–1773), a már említett Lipót bátyjával, s október 16-án már a Josefsplatzon (a mai 6. szám alatt) álló Pálffy-palotában adtak koncertet. Pálffy Miklós levelezését sajnos a bécsi családi levéltárban sem sikerült megtalálni (Fundárek Anna 2022. november 22-i közlése).

 

A téma iránt érdeklődőknek különösen ajánlom Pavol Polák neves szlovák zenetörténész „K otázke návštevy Wolfganga Amadea Mozarta v Bratislave” című cikkét: In: Slovenská hudba 2007/3–4., 408–415. o. Érvelésében azonban Polák nem említi az 1773. augusztus 21-i keltezésű levél fent jelzett függelékét.

Számos, Mozartról szóló német nyelvű kiadvány, valamint több ausztriai kiállítás is szerepelteti Pozsonyt a Mozart által felkeresett helyek között. Ezekkel kapcsolatban következő alapvető szakirodalomra hívom fel a figyelmet: „Mozart. Die Dokumente seines Lebens”, Bärenreiter 1961.

Az 1993-ban Salzburgban kiadott Mitteilungen der Internationalen Stiftung Mozarteum sorozat 23–58. oldalán olvasható, „Mozarts Konzertreisen 1762. Ein biographischer und topographischer Kommentar zu den Reiseberichten” című részletes cikk „Preßburg” című szakaszában, az 56. oldalon Heinz Schuler német Mozart-kutató a következőket írja:

Pozsonyban számos jelentős magyar főúri család élt. Feltételezhetjük, hogy a látogatás elsősorban Pálffy Miklós, Magyarország főkancellára, pozsonyi főispán kezdeményezésére valósult meg.

Még a közkeletű vélekedések visszásságainak feltárásában jeleskedő Michael Lorenz osztrák zenetudós és Mozart-szakértő is ezt írja Dexter Edge-dzsel közösen jegyzett következő cikkében: „The Mozarts’s Viennese Lodgings in 1762 and the House „Zum rothen Säbel”, Eighteenth Century Music, 17/2, 2020, 243–259. o.:

Mozarték 1762. december 31-ig maradtak Bécsben, leszámítva a december 11. és 24. közötti látogatást a közeli Pozsonyban.

Mozart mindkét salzburgi házában megtalálhatók az utazásait jelző térképek, amelyeken Pozsony is meg van jelölve. Otto Biba kiváló osztrák zenetudós, aki sok éven át a Bécsi Zenebarátok Egyesületének (Gesellschaft der Musikfreunde in Wien (Musikverein)) igazgatója volt, és aki jelenléte mellett előadásával is megtisztelte az idei pozsonyi Konvergencia fesztivált, kurátora volt a bécsi Mozart-házban rendezett „Mozart: Reisender in Europa” – Mozart, az európai utazó című különleges kiállításnak (2019. február 12. – 2020. január 26.), amelyen Pozsony is szerepelt a Mozart által felkeresett helyek sorában. Biba szerint Mozart pozsonyi látogatásához nem férhet kétség, egyértelműen bizonyítják az itt is idézett levelek (a cikk szerzőjével folytatott, 2022. november 20-i e-mailes levelezés alapján).

A Hudobné dejiny Bratislavy (Ars Musica 2020) című kötet szerzőinek összegzése: „Az bizonyos, hogy a Mozart család decemberben a városban járt, de azt még mindig nem tudjuk, hogy a magyar arisztokrácia tagjai közül pontosan ki hívta meg Mozartot, és azt sem, hogy hol adott – és egyáltalán adott-e – koncertet.” A fentiekből azonban legyen szabad feltételeznünk, hogy a legnagyobb magyar előkelőségek nem csak az apát hívták meg Pozsonyba, hanem mindenekelőtt a gyermekeket, akik az apa valódi tőkéjét jelentették, és akiket (egyebek között az elmaradt haszon miatt) biztosan nem hagyott volna Bécsben. Ha ők ott maradnak, akkor Kinsky grófnőnek sem kellett volna olyan nehezen várnia őket. A koncertút célja a gyermekek rendkívüli művészetének bemutatása és az ebből történő profitszerzés volt (ma már mások profitálnak a Mozart-szuvenírokból). A profit említésével a pozsonyi koncertezés szándékára céloztunk. Mi más okból hívták volna meg őket a főurak? Leveleiben az apa egyes számot használ tekintélye, döntési joga kifejezésére. Többnyire azonban többes számban ír, ami alátámasztja, hogy az egész család Pozsonyban tartózkodott.

Pozsonyban még egy olyan „emléktábla” van, amelyen szerepel Mozart neve. Roman Ondak 2006-ban készült „Az itt álló házban” című alkotásáról van szó, amely 2017 óta a Hegyi Park Galériában található. Inspirációt a londoni Mozart-emléktáblából (Frith Street 15., mai számozás szerint 21., Soho) merített – Mozarték itt laktak 1764 és 1765 között. Roman Ondak 2006 és 2015 között Ausztriában, a melki kolostor bástyájában állította ki műveit, amelyeket különféle Mozart-emléktáblák ihlettek, köztük a pozsonyi Ventur utca 10. szám alatti is (további információk és fotók: https://www.publicart.at/en/projects/all/?pnr=631&weiter=1). Hogy miért éppen a londoni táblának megfelelő alkotást érte a megtiszteltetés, hogy a Hegyi Park Galériába kerüljön, azt nem sikerült kiderítenünk.

2022 egyben Mozart felesége, Constanze Mozart, szül Weber (1762–1842) születésének 260. és halálának 180. évfordulója is. Ő megözvegyülve másodszor is férjhez ment, 1809. június 26-án a pozsonyi Szent Márton-dómban mondott igent Georg Nikolaus Nissen dán diplomatának (1761–1826). A két tanú Mozart kortársa és a pozsonyi zenei élet jelentős alakja, Heinrich Klein, valamint annak sógora, Ludwig Braunmüller volt. A jegyespár két okból választotta Pozsonyt: eleve el akarták hagyni a francia hadsereg által megszállt Bécset, és Magyarországon lehetőségük volt arra, hogy vegyes házasságot kössenek (Nissen evangélikus volt). Pozsonyt azonban épp az esküvőjük napján ágyútűz alá vették a franciák. 1809. augusztus 13-án az ifjú pár visszatért Bécsbe. Constanze Nissen fiához, Carl Thomas Mozarthoz írt leveiből kiderül, hogy a francia támadás és a város ezt követő megszállása alatt átélt megpróbáltatásokról szóló levél elveszett.

  • Constanze Nissen 1809. dec. 1-ji keltezésű levele fiához, Carl Thomas Mozarthoz:

https://dme.mozarteum.at/DME/briefe/letter.php?mid=1958

És most azt kérdezem tőled, hogy megkaptad-e Pozsonyból küldött levelemet, amelyben a városról és mindarról írok, amit ott el kellett viselnünk, valamint egy azt megelőző levelemet. Ha elveszett, azt nagyon sajnálnám, mert képtelen lennék mindezt újra leírni.

Zuzana Godárová

Fordította: Böszörményi Péter

Támogatóink

Don`t copy text!